Rumburk

Rumburk

Ve Šluknovském výběžku, v nejsevernější části České republiky, leží na hranicích se Spolkovou republikou Německo město Rumburk (387 m n. m. 11 000 obyvatel). Na sever od města se rozkládá Šluknovská pahorkatina, směrem k jihu se otvírá působivé panorama Lužických hor s nejvyšší horou Luž (793 m).

Rumburk
Rumburk

Rumburk se připomíná již v roce 1298, kdy byl tržním městem na tehdejší solné stezce. V průběhu let se stalo známým textilním centrem a koncem 19. století bylo již jedním z významných měst ve Šluknovském výběžku. Z historických budov ve městě je nejznámější loretánská kaple z počátku 18. století – nejsevernější stavba tohoto druhu v Evropě.

Do historie města se neblaze zapsala Rumburská vzpoura v květnu 1918, kdy čeští vojáci v místní c. k. rakousko-uherské posádce odmítli poslušnost svým velitelům. Vzpoura byla krutě potlačena; deset mladých vojáků bylo popraveno a mnoho dalších posláno na frontu nebo uvězněno. Tuto tragickou událost z posledního roku 1. světové války připomíná pomník v městském parku.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) byl v Rumburku založen 1. dubna 1948. Noví členové sboru získali po Německé evangelické církvi bývalou kapli sv. Jana Nepomuckého a původní škola slouží dnes jako fara.

Pozoruhodné jsou osudy této pozdně barokní kaple: pochází z let 1775–1778, ale přestala brzy sloužit bohoslužebným účelům. Byla používána jako sýpka, později i s vedle postaveným domem dokonce jako výletní hostinec. V roce 1861 ji dostali darem němečtí evangelíci. V té době zde byl také zřízen evangelický hřbitov. Dodnes se neví, zda to byl úmysl nebo nešťastná náhoda: 2. srpna 2003 kostel vyhořel.

Díky obětavé pomoci ze všech stran začala brzy velkorysá oprava kostela i přilehlé budovy. Dnes je společné dílo téměř dokončeno. Došlo i na opravu varhan, interiér kostela byl citlivě upraven podle návrhu výtvarnice Barbory Veselé a obnovená budova v sousedství kostela slouží nejrůznějším sborovým aktivitám.

K farnímu sboru v Rumburku patří také kazatelská stanice v České Kamenici, městečku s řadou zajímavých historických budov a s turisticky přitažlivým okolím. Členové kazatelské stanice se scházejí ve sborovém domě. Kostelík, který po válce získala ČCE, dnes slouží městu jako smuteční obřadní síň.