PRAHA – SV. KLIMENT

PRAHA – SV. KLIMENT

Původní románský kostelík pocházel z 11. století. V roce 1226 jej získali členové dominikánského řádu a již tehdy byl označen za starobylý. Ve 14. století byl – snad po požáru – zbořen a nahrazen kostelem gotickým. V husitských dobách zde kázával mistr Jan Hus, sledován bývalým klimentským kazatelem Janem Protivou, jenž na Husa donášel arcibiskupovi a svědčil proti němu dokonce i na koncilu v Kostnici.

PRAHA – SV. KLIMENT
PRAHA – SV. KLIMENT

Klimentský kostel byl kostelem husitským a patřil až do roku 1621 církvi podobojí. Vysluhovalo se zde „pod obojí způsobou“, tj. chlebem a vínem. Po neblahých bělohorských událostech připadl katolíkům, kteří jej užívali až do roku 1784, kdy byl v rámci josefínských reforem odsvěcen a stala se z něj sýpka.

Svého znovuvzkříšení se kostel dočkal až v roce 1850. Díky faráři Bedřichovi Vilému Košutovi byl tehdy zakoupen pro nově vzniklý evangelický sbor helvetského vyznání.

I po této době prošel kostel řadou úprav, zejména koncem 19. století. Přičiněním architekta Bohumíra Kozáka došlo v 70. letech minulého století k důkladnému archeologickému průzkumu, jenž odhalil historickou hodnotu kostela, včetně objevení a následné restaurace vzácných předreformačních fresek v presbytáři. Jde o gotické fresky andělů a zbytky pašijních výjevů (zaujme především hlava Krista při vjezdu do Jeruzaléma).

K cenným památkám patří také kamenná renesanční deska z roku 1578. Její text prochází dějinami a má co říci i v dnešní době: „Slovo Páně zůstává na věky“.