Krouna

Krouna

Krouna (560 m n. m, kolem 1400 obyvatel) leží na severním okraji Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Pojedete-li od Hlinska do Poličky, po levé straně silnice uvidíte veliký kostel. Je to kostel evangelického sboru, který po vyhlášení Tolerančního patentu v roce 1781 byl ustaven v Krouně jako první reformovaný v Čechách. Nejstarší zmínky o obci jsou z roku 1349, kdy se jednalo o její připojení k litomyšlskému biskupství.

Krouna
Krouna

Krouna vyrůstala kolem potoka Krounka a dodnes se zde zachovaly některé významné památky lidové architektury, jako je Bukáčkův statek č. 61 z počátku 19. století. Obyvatelé byli převážně zemědělci; nebyla nouze ani o lesní práce. Po domech se tkalcovalo a vyšívalo. Proslulá je výroba dřevěných malovaných hraček, která přetrvala dodnes.

Katolický kostel sv. Michaela archanděla byl postaven v druhé polovině 18. století na místě, kde původně stával gotický kostel z roku 1350. V kostele se uchovala cenná křtitelnice ze 16. století.Ke slavným rodákům z Krouny patří vynálezce František Křižík. Spisovatelka Tereza Nováková si tento kraj oblíbila a čerpala zde náměty pro své dílo.

Vznik evangelického sboru v Krouně podporoval tehdejší majitel Rychmburského panství Filip hrabě Kinský. Do nedávna tajní evangelíci se začali ve velkém množství scházet. Hrabě Kinský zařídil povolání reformovaného duchovního, a to Františka Kovacse z Uher. První kázání se konalo ve stodole u Šimonů v září 1783.

Tehdejší toleranční modlitebny vyrůstaly rychle. V Krouně se začalo s její stavbou v dubnu 1784; byla dokončena v květnu a 18. července se zde již konaly první slavnostní bohoslužby. Původní modlitebna sloužila devadesát let.

V roce 1874 padlo rozhodnutí postavit nový kostel. Stavba se však velmi prodražila: stavělo se na bažinatém terénu, který se musel zpevňovat a odvodňovat. Podle návrhu Františka Schmoranze byl vybudován trojlodní kostel v historizujícím slohu, s 52 m vysokou věží. Stavba byla dokončena v roce 1878. Interiér kostela je jednoduchý, a proto působivý. V apsidě stojí krásně vyřezávaný stůl Páně; také zdobená kazatelna je dílem jednoho autora, řezbáře J. Podstaty. Na kruchtě jsou umístěny cenné dvoumanuálové koncertní varhany, postavené v roce 1889 Josefem Predigerem z Albrechtsdorfu. Kostel je zapsán v seznamu státem chráněných památek.

Evangelická fara byla častěji přestavována, naposledy v novorenesančním stylu podle návrhu vídeňského architekta Josefa Zlatohlávka na začátku 20. století. V této podobě slouží sboru podnes.

Po roce 1918 sbor sílil také díky přestupovému hnutí. Válečná léta se sboru těžce dotkla: tehdejší farář Karel Andrle byl i s manželkou vězněn a své práce se mohl ujmout až po osvobození republiky. Rok 1989 přinesl nové podněty nejen krounskému sboru, ale celé obci. V nedaleké Skutči má sbor kazatelskou stanici v Tomáškově domě. Je to rodný domek hudebního skladatele J. V. Tomáška, který sbor v roce 1988 zakoupil a zřídil zde modlitebnu.

Od ledna 2011 přibude k farnímu sboru v Krouně ještě dosavadní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) ve Svratouchu. Zdejší kostel byl v roce 1784 postaven jako toleranční modlitebna; ta byla v roce 1912 secesně přestavěna a ke stavbě přibyla i věž. Fara nedaleko kostela slouží v letních měsících k pobytům dětí a mládeže.