Hronov - Tis

Hronov - Tis

Broumovský výběžek v severovýchodních Čechách je skoro ze všech stran obklopen Polskem. Ne náhodou jde o Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Broumovsko. Nedaleko Náchoda leží na řece Metuji Hronov, navždycky spojený se jménem slavného rodáka Aloise Jiráska.

Hronov - Tis
Hronov - Tis

Hronov byl veden jako selská obec už v 2. po-lovině 13. století. V rámci kolonizace zde byla postavena vodní tvrz, později se již mluví o městečku, jež patřilo k náchodskému panství. V husitské době zde převládali věřící podobojí. Kraj byl evangelický až do událostí, jež vyvrcholily bitvou na Bílé hoře 8. listopadu 1620. I přes Hronov se přehnala třicetiletá válka, roku 1639 jej vypálili Švédové. Po dlouhé době, v 19. století se začíná Hronov pomalu rozvíjet. Ve městě kvete domácí tkalcovství, v okolí převládá zemědělská výroba. S příchodem železnice se začala rozvíjet výroba textilní a urychlil se i kulturní vývoj města.

K významným historickým budovám patří kostel Všech svatých, původně gotický, přestavěný barokně začátkem 17. století. Pro Hronov typickou stavbou je zvonice s dřevěným bedněním, pocházející z roku 1610. Dominantou Hronova je Jiráskovo divadlo, postavené v roce 1930 podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda. O rok později se zde poprvé konal divadelní festival nazvaný Jiráskův Hronov.

Za zmínku stojí rodný domek Aloise Jiráska, roubená chaloupka z konce 18. století, vzácná památka lidové architektury, stejně tak jako tzv. svobodný dvůr na místě středověké tvrze. Vedle Jiráska patří k významným hronovským rodákům Josef Čapek a jeho sestra Helena, Egon Hostovský a také významný kameraman a režisér Jan Špáta.

Za připomenutí stojí řeka Metuje, která na horním a středním toku vytváří romantická údolí, z nichž je Peklo nejznámější. Nedaleko Hronova můžeme také navštívit národní kulturní památku Dobrošov. Dělostřelecká tvrz s podzemními chodbami tvořila před druhou světovou válkou součást obranného opevnění Československa, jež muselo být po Mnichovu v roce 1938 bez boje vydáno Němcům. Dnes je zde umístěno muzeum. Turistická chata na Dobrošově byla ve dvacátých letech 20. století přestavěna podle plánů architekta Dušana Jurkoviče.

Evangelický farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Hronově má své počátky v roce 1869, kdy se stal kazatelskou stanicí farního sboru v Klášteře nad Dědinou. Datem jeho vzniku jako farního sboru je 27. srpen 1885. Původně se evangelíci scházeli v různých nájmech; stavbu modlitebny podporovali mnozí dárci. Je zajímavé, že na její výstavbu byly použity plány kostela v Růžové u Děčína, který je pro podnes nevyjasněné majetkové poměry v dezolátním stavu.

Modlitebna v Hronově byla postavena roku 1876, později byla přistavěna ještě tzv. zimní modlitebna. Vlastní bohoslužebný sál je v 1. patře, nové varhany podle návrhu prof. Jiřího Reinbergra byly instalovány v roce 1955.

Farní sbor má kazatelskou stanici v Tisu, v budově z konce 19. století, která byla velkými náklady opravena v roce 1939 a slouží k oblíbené rekreaci dětí i mládeže.